KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentację kancelaryjną – wg Instrukcji kancelaryjnej; dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE

 1. Edukacja:
  1. zapisy do przedszkola
  2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
  3. wydawanie informacji o dziecku
  4. prowadzenie dzienników zajęć przedszkola
 2. Sprawy administracyjne:
  1. pobieranie opłat za świadczenia przedszkola
  2. wydawanie zaświadczeń
  3. wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole
 3. Sprawy kadrowe:
  1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 4. Sprawozdawczość:
  1. raporty
  2. sprawozdania
 5. Archiwum:
  1. kadry
  2. księgowość
  3. sekretariat
  4. Rada Rodziców
 6. Finanse przedszkola:
  1. Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola (w godzinach pracy przedszkola)
 2. Odpłatność za przedszkole: w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń system iprzedszkole) kierownik gospodarczy.
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków 

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Listownie : ul. Krasiczyńska 4 03-379 Warszawa

Telefonicznie : nr. tel. 22 674 30 75

Mailowo : przedszkole113@gazeta.pl

Osobiście : W godzinach pracy sekretariatu: codziennie od 8-do 15 są przyjmowani interesanci

Dodatkowo sprawy wychowawcze-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup.

 1. Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w godzinach swojej pracy, codziennie od 7:30-15:30
 2. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych powyżej.
 3. Kancelaria odsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 7:30.00-15:30.
 4. Przedszkole nr 113  w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
  godnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać, co najmniej wskazanie:
  1. osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  2. adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Procedura przyjmowania i załatwiania korespondencji

Informacja dotycząca sposobów zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być poprzez wybór jednej z następujących form:
 1. Zgłoszenie w programie i Przedszkole https://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole
 2. Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: przedszkole113@gazeta.pl
 3. Zgłoszenie drogą telefoniczną na numer 22 674 30 75  (prośba, aby rozmówca - pracownik Przedszkola podał swoje nazwisko, tak aby rodzic wiedział komu zgłosił nieobecność dziecka)
 4. Zgłoszenie poprzez wpis do „Zeszytu nieobecności dziecka zgłaszanych przez rodziców”, znajdującego się w szatni.
Główne zasady załatwiania spraw przez Przedszkole Nr 113”Przedszkole w Tęczowym Kręgu” w Warszawie:
 1. zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
 2. terminowo, bez zbędnej zwłoki,
 3. przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 4. przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,
 5. sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Przedszkole załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy).

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia, co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Przedszkola.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego przedszkole w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Instrukcja kancelaryjna

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" w Warszawie
odpowiada: Elzbieta Pakieła
data: 11-03-2019
wytworzył: Elzbieta Pakieła
data: 11-03-2019
data: 11-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 474